Дата / Час

Местоположение и инвестиционни преимущества
Местоположение и инвестиционни преимущества

Област Търговище е разположена в Североизточна България. На север граничи с областите Русе и Разград, на изток с област Шумен, на юг със Сливен и на запад с Велико Търново. В границите си включва земи от Дунавската равнина на север и от Предбалкана на юг.
Област Търговище включва 5 общини и 196 населени места. Територията на областта е 2710,4 км2 или 13,6 % от територията на Североиз­точния район за планиране и 2,4 % от общата територия на страната. Населението наброява 138160 хил. д. (2003 г.) – 10,7 % от населението на Североизточния район за планиране и 1,8 % от населението на България. По брой на населението област Търговище е под средното за страната (278617 д. средно население на една област).


Административен център на областта е град Търговище. Той отстои на 320 км от София, на 121 км от Варна и на 100 км от Русе. Удобна е и транспортната връзка през Котел за Южна България.
На територията на област Търговище се формира ясно обособена, кръстовидно изградена транспортна мрежа. Централните пътно-транспортни артерии са представени от първокласен път Е-772, І-4 с дължина 78 км и обособените с него части от второкласните пътища Е-48 “Омуртаг- Котел” и Е-49 “Разград - Търговище”. Предстои изграждането на автомагистрала «Хемус». През областта преминава и част от главна ж.п. линия “София – Г. Оряховица – Варна”. Област Търговище има добре изградени енергийна мрежа, телефонни и телеграфни комуникации.
На 13 км от грaд Търговище се намира базата на “Летище Търговище”. Уникалното му разположение дава възможност за обслужване на обширен район, включващ областите Търговище, Шумен и Разград. Възстановяването на летищната дейност и модернизацията му се очертават като важен приоритет за ускорено развитие на трите области и на Североизточен регион като цяло.

Инвестиционни преимущества
  • Освободени от корпоративен данък фирми при реинвестиране

  • Развити телекомуникации и инфраструктура

  • Регионална и местна управи с иновационно отношение към развитието на икономиката

  • Свободни инвестиционни терени

  • Голям потенциал на свободни човешки ресурси

  • Ключово географско положение

  • Близост до пристанища Варна (Черно море) и Русе (р. Дунав)

  • Благоприятни природни условия за развитие на селско стопанство

  • Добра екологична средаПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище