Дата / Час

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ФУНКЦИИ
1. Обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2;
2. Изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2;
3. Участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране, в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, когато са му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални партниращи органи;
4. Предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;
5. Осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините в региона за планиране от ниво 2;
6. Разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на региона за планиране от ниво 2.

Протокол №47/12.01.2021 г.

Протокол №48/07.07.2021 г.

Протокол №49/29.10.2021 г.

Протокол №50/21.09.2022 г.

Протокол №51/30.01.2023 г.

Протокол №52/06.06.2023 г.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище