Дата / Час

Петя Кирилова - Зам.областен управител


Петя Кирилова - Заместник Областен управител на област Търговище

Петя Николова Кирилова е родена на 25.11.1975 г. в гр. Търговище.
Завършила е Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.
До момента е работила в сферата на: туризма, хотелиерство и строителство.РЕСОРИ

Отговаря и подпомага областния управител при изпълнението на правомощията му в следните области:

Регионално развитие; Контрол върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация; Управление на собствеността предоставена за нуждите на Областната администрация; Административно-териториални промени; Енергийна ефективност; Транспорт и безопасност на движението; Устройство на територията; Инфраструктура (пътища, ВиК и др.); Строителство; Околна среда и води; Земеделие, животновъдство и гори; Неправителствени организации; Процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица; Младежта и науката; Заетост; Социална политика; Здравеопазване; Образование; Култура; Туризъм; Спорт; Етнически и интеграционни въпроси; Синдикати и организации на работодатели; Административно обслужване, Предложения и сигнали.

Отговаря за дейността на следните съвети, комисии и координационни групи към областния управител:

- Областен съвет за развитие;
- Областен съвет по енергийна ефективност;
- Областен експертен съвет по устройство на територията;
- Областен съвет за тристранно сътрудничество;
- Областен съвет по условия на труд;
- Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси;
- Областен съвет за социално включване и подкрепа;
- Областен съвет по правата на хората с увреждания;
- Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище;
- Постоянна комисия по транспорт;
- Постоянна комисия по заетост към областния съвет за развитие.
- Областна епизоотична комисия;
- Областна комисия „Военни паметници”;
- Постоянна работна група във връзка с Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
- Комисията по чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации;
- Комисия по ЗПГРРЛ.


За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: (+359)601/6 13 25.
е-mail: oblast@tg.government.bg

Приемна

Приемно време: Всеки трети понеделник на месеца от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 13 28


Последни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище