Дата / Час

Димитър Станев - Зам.областен управител


Димитър Станев - Заместник Областен управител на област Търговище
РЕСОРИ

Отговаря и подпомага областния управител при изпълнението на правомощията му в следните области:
1. Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” :
- Регионално развитие;
- Контрол върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
- Административно-териториални промени;
- Енергийна ефективност;
- Транспортно обслужване и безопасност на движението;
- Устройство на територията;
- Инфраструктура (пътища, ВиК и др.);
- Строителство;
- Околна среда и води;
- Земеделие, животновъдство и гори;
- Неправителствени организации;
- Младежта и науката;
- Заетост;
- Социална политика;
- Здравеопазване;
- Образование;
- Културно-историческото наследство и културните дейности;
- Туризъм;
- Спорт;
- Етнически и интеграционни въпроси;
- Синдикати и организации на работодатели.
2. Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”:
- Управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация;
- Информационно осигуряване;
- Процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
- Административно обслужване.

Отговаря за дейността на следните съвети, комисии и координационни групи към областния управител:

- Областен съвет за развитие;
- Областен съвет по енергийна ефективност;
- Областен експертен съвет по устройство на територията;
- Областен съвет за тристранно сътрудничество;
- Областен съвет по условия на труд;
- Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси;
- Областен съвет за социално включване и подкрепа;
- Областен съвет по правата на хората с увреждания;
- Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище;
- Постоянна комисия по транспорт;
- Постоянна комисия по заетост към областния съвет за развитие.
- Областна епизоотична комисия;
- Областна комисия „Военни паметници”;
- Постоянна работна група във връзка с Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
- Комисията по чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации;
- Комисия по ЗПГРРЛ.


За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: (+359)601/6 13 25.
е-mail: oblast@tg.government.bg

Приемна

Приемно време: Всеки трети понеделник на месеца от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 13 28Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище