Дата / Час

Демографска характеристика
Населението на област Търговище по данни на НСИ наброява 138160 души (2003 г.). През последните 5 г. се наблюдава посте­пенно намаление на населението на областта. Отрицателен прираст е регист­риран във всички общини от областта. Най-голямо е намалението в общините Попово, Опака и Антоново (от - 3,1 до - 2,6 % средногодишен прираст), а най-малко - в община Търговище -1,2 %.

Измененията в броя на населението на областта са свързани с неговата възрастова структура. За периода 1999-2003 г. се очертава постепенно намаление на броя и дела на лицата под 15 г. в областта Съотношението между трите основни възрастови групи за област Търговище (0 -14 г.: 15 - 64 г.: 65+) е от стационарен тип (16,4: 67,0: 16,6 %) (2003 г.).

Естественият прираст в област Търговище за периода 1999-2003 г. се движи в диапазона от - 4,6 ‰ (1999 г.) до - 6,3 ‰ (2003 г.). Във всички общини на областта естественото възпро­изводство се осъществява при отрицателен естествен прираст, като в три от тях отрицателният прираст е 1,5 - 2 пъти по-висок от средния за областта (Попово, Антоново и Опака). Механичният прираст е отрицателен (-561 д.) В сравнение с предходни години механичното движение на населението на областта след 2001 г. е по-слабо изразено.

Важна характеристика на населението е образователното равнище. За периода между последните две преброявания (1992-2001 г.) е налице абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, висше специалист (полувисше) и средно образование в областта, което е характерно за всички области и райони в страната. Преобладаващата част от лицата с високо об­разователно равнище са в центъра на областта - гр.  Търговище. Висок е и делът на високообразованите лица в общ. Попово. В общини Антоново, Омуртаг и Опака делът на високообразованото население е под средното равнище за областта.

Разпределението на населението на област Търговище по етническа група по данни от преброяванията показва, че от българската етническа група се е самоопределило 55,8 % от общото население на областта (2001 г.), от турската етническа група - 36,0 %, от ромската - 6,0 %. За периода 1992 - 2001 г. се наблюдава абсолютно намаление на населението на всички етноси.

Тенденциите в развитието на населението са: постепенно намаляване на общото население и възпроизводствения потенциал, повишаване на образователното равнище.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище