Дата / Час

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
ФУНКЦИИ

- Да разработва в определеният срок и да координира изпълнението на Областната програма за намаляване на риска от бедствия;
- Да разработва ежегодно в определения срок и да координира изпълнението на Областният план за намаляване на риска от бедствия;
- Да координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
- Да разработва, преразглежда и актуализира Областния план за защита при бедствия; Да съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
- Да съгласува общинските планове за защита при бедствия;
- Да прави преглед и изготвя годишен доклад до Националният съвет за намаляване на риска от Бедствия, за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

СЪСТАВ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

Председател: Областен управител на Област Търговище
Заместник председател:
Заместник Областен управител на Област Търговище
Секретар:
експерт ОМП в Областна администрация Търговище
Членове:
1. Главен секретар в Областна администрация Търговище;
2. Главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС в Областна администрация Търговище;
3. Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Търговище;
4. Директор на ОД МВР Търговище
5. Директор на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението
6. Началник на Военно окръжие ΙΙ степен Търговище;
7. Директор на ТДНС Търговище;
8. Директор на Центъра за спешна медицинска помощ Търговище
9. Ръководител „В.Я.Е.П.“ на ХМФ към Напоителни системи клон «Долен Дунав»
10. Директор на дирекция“МД“ в РЗИ Търговище
11. Началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ Търговище;
12. Главен експерт в Дирекция „Контрол“ на БДДР Плевен
13. Младши експерт Дирекция „Контрол“ на БДЧР
14. Главен секретар в ОД „Земеделие“ Търговище
15. Началник РО СИБ при ГД „Надзор на язовирни стени и съоръженията към тях“, ДАМТН София
16. Директор на РИОСВ Шумен
17. Кмет на община Търговище
18. ССИ и ОМП в община Попово
19. зам. Кмет на община Омуртаг
20. Председател на Общински съвет Антоново;
21. Гл. специалист в Дирекция „АПИО“ при община Антоново;
22. зам. Кмет на община Опака;
23. Ст. Специалист „ОМП и ГЗ“ в община ОпакаПоследни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище