Дата / Час

Техническа инфраструктура
Транспортна инфраструктура
Област Търговище се обслужва от първокласния път І-4, с европейска категоризация Е772, по направлението София - Севлиево - В. Търново - Търговище - Шумен - Варна. Вътрешно регионалните връзки се обслужват от второкласните пътища ІІ-49 Тутракан-Разград-Търговище и ІІ-48 Омуртаг-Котел-Градец (Сливен) в посока север-юг и ІІ-51Бяла (Русе-Попово-Лозница - Е70 (Русе-Варна) и ІІ-74 (Преслав-Търговище - Дралфа), както и от множество третокласни пътища с обща дължина 342 км.

Гъстотата на местната пътна мрежа в областта (241 км /1000кв км), е почти един път и половина по-голяма от средната за страната (162). Добрата пространствена организация създава добри условия за комуникация между отделните населени места, особено в периферните райони, където се разчита главно на нея.
На територията на областта предстои изграждане на трасето на автомагистрала “Хемус”, което по проект преминава напречно по средата на територията.

Въздушен транспорт
“Летище Търговище” е разположено на 13 км. от град Търговище (в непосредствена близост до с. Буховци), на 25 км от гр. Шумен и на 30 км от гр Разград. Уникалното му разположение дава възможност да обслужва обширен район, обхващащ трите сегашни области.Летището е пуснато в експлоатация през 1969 г. и може да обслужва пътнически и товарни самолети от малък и среден клас. През изминалите години то е доказало своята жизненост и престои неговото концесиониране.

Водоснабдяване
Районът е беден на водни ресурси, което е наложило изграждането на много водоизточници. За общините Търговище, Омуртаг и Антоново са включени в експлоатация 321 бр. водоизточници, разположени на териториите на съответните населени места. Град Търговище се водоснабдява от яз.”Тича”, разположен на територията на община Преслав, а водоизточникът (каптаж) за водоснабдяване на гр. Омуртаг е разположен на територията на община Котел - с. Кипилово. Общини Попово и Опака се водоснабдяват от система “Дунав”.

Така изградената водоснабдителна инфраструктура на област Търговище осигурява водоснабдяване за почти 99 % от населението на областта. В сравнителен план най-зле е община Антоново, където има неводоснабдени населени места (4 % от населението не е централно водоснабдено) и освен това около 70 % от населението е с режим на водоползване. Най-тежък е режимът за община Омуртаг, където около 80 % от населението не получава непрекъснато водоснабдяване.

Канализация
Канализация за отвеждане на отпадъчните води има изградена само в градовете Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово и частично в няколко села. Общата дължина на канализационната мрежа е 156 км. Степента на изграденост на уличната канализационна мрежа в градовете е около 70 % (Антоново - 26 %). В областния град Търговище канализацията обхваща около две трети от населението, за Попово и Омуртаг процентът се движи около 40 и за Антоново - една четвърт.
Предстои изграждане на Пречиствателни станции за отпадни води в гр.Търговище и гр.Попово финансирани по Програма ИСПА на ЕС.

Телекомуникации
Далекосъобщителната мрежа в област Търговище обхваща 187 населени места, чрез изградени селищни телефонни мрежи от конвенционален тип и монтирани автоматични телефонни централи в 70 от селищата. 29 АТЦ са в община Търговище, 19 в община Попово, 11 в община Омуртаг и в общините Антоново и Опака – съответно 7 и 6 АТЦ. Действуващите телефонни постове към момента са 41000, при което телефонната плътност, като основен показател за развитието на съобщителната система, е 29,6 тел.п./100д., по-ниска от средната за страната (37 тел. п./100 д). Модернизирането на съобщителната мрежа е от определящо значение за развитието на областта. В град Търговище е въведена в експлоатация цифрова автоматична междуселищна телефонна централа ЦАМТЦ и е осигурен цифров телефонен пренос до всички крайни АТЦ в общината, с което степента на цифровизация на междуселищните връзки за общините Търговище, Попово и Омуртаг е 100 %.

Всички общини имат осигурен достъп до ИНТЕРНЕТ. Изостава предлагането за крайните потребители на широколентовия и високоскоростен достъп до глобалната мрежа. В градовете Търговище, Попово и Омуртаг е изградена бизнес мрежа за предоставяне на високоскоростни линии за достъп.

Енергийна инфраструктура
Източник на електроенергия в област Търговище е общата електроенергийна система на страната посредством седем трансформаторни подстанции 110/20 kV, разположени в местата, съсредоточаващи основните товари.

Всички населени места от областта са електрифицирани, като селата се електроснабдяват от въздушни изводи 20 кВ. Общата дължина на електропроводите 20 кВ за областта е 1400 км, а на кабелите 20 к в централните градски части - 112 км. Изградените трансформаторни постове за битови, стопански и обществени консуматори са общо 837 броя.

Като цяло електроразпределителната система е реконструирана и поддържана на добро равнище с повишени механични и електрически параметри, резултат на което са значително спадналия брой аварии и смущения.

Газификация
През територията на област Търговище минава северният клон на националната газопроводна система, като в Търговище и Попово са изградени газоразпределителни станции ГРС за промишлено газоснабдяване. “Черноморска технологична компания” АД Варна е получила лиценз за изграждане на газоснабдителна мрежа за битови и обществени потребители в Търговище, а община Попово има участие в търговско дружество “Газоснабдяване-Попово” АД, което изгражда газоснабдителната мрежа в града. Предимствата на природния газ като енергиен източник са безспорни и това е една много добра възможност за развитието на двете общини. Близостта на трасето на магистралния газопровод прави възможно използването на природния газ и за другите общини от областта, но е въпрос на икономическа обосновка.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище