Дата / Час

ПРОЗРАЧНОСТ(Декларации по ЗПУКИ)

Заемана Длъжност

Име и фамилия

Декларации

Областен управител

Митко Стайков

отвори

Заместник областен управител

Стефан Иванов

отвори

Заместник областен управител

Главен секретар

Тодорка Танева

отвори

чл.12, т.4 (отвори)

чл.12, т.4 (отвори)

чл.12, т.4 (отвори)

чл.12, т.4 (отвори)

чл.12, т.4 (отвори)

ДИРЕКЦИЯ „Административно правно обслужване , финанси и управление на собствеността”

Директор

инж. Йоан Пеев

отвори

Главен счетоводител

Цветомира Николова

отвори

Старши счетоводител

Александър Тешовски

отвори

Главен юрисконсулт

Елина Драгиева

отвори

Главен експерт "Човешки ресурси"

Лили Чапликова

отвори

Главен експерт ”Финансово-стопански дейности и управление на собственоста”

Мирослава Николова

отвори

Главен експерт "Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията ”

инж. Петър Петров

отвори

Специалист АОД Наташа Андонова
Специалист ДААК Донка Стамболова
Главен специалист "ИО" Тихомир Боев

ДИРЕКЦИЯ „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор инж. Кирил Кирилов

отвори

Главен експерт "Държавна собственост, кадастър и устройствени планове за държавните имоти"

инж. Иванка Димчева

отвори

Гл. експерт "Регионално развитие, стратегическо планиране и проекти" Зорница Милушева

отвори

Гл.експерт "ДС и у-е на соб." инж. Йорданка Славова

отвори

Главен юрисконсулт Татяна Тодорова

отвори

Главен Експерт ДСНАО Тюркян Хайрулла

отвори

Главен експерт ДСУАО Диана Петрова

отвори

Главен експерт "Регионално развитие и стратегическо планиране" Камелия Караджова
Главен експерт "Регионално развитие,транспорт, околна
среда
и води"
Мирослав Атанасов
Специалист "ОПК"

отвори

Технически сътрудник Емел Камбурова

отвори

Главен специалист КООР Николай Алексиев
Старши експерт "ХДМОП" Константина МолловаПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище