Дата / Час

Правомощия - Областен управител


НОРМАТИВНИ АКТОВЕ УРЕЖДАЩИ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ


1.1 По конституция на Република България:

Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите предвидени в Конституцията на Република България.

Територията на Република България са дели на общини и области.

Областта е административно - териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

Областния управител се назначава от Министерския съвет.

Областния управител осигурява провеждането на държавна политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.

1.2 По Закона за администрацията:

•Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.


При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и областна администрация


Областният управител се определя с решение на Министерския съвет.

Областният управител определя правомощията и ресора на заместник областните управители. В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.

Областният управител:

•Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт.

•Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.


Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта.

•Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове.


Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.


Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им.


Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост.


Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта.


Организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда, както и по овладяването и преодоляването на последиците от кризи в областта.


Председателства съвета по сигурност и управление при кризи.


Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво

1.3 По Устройствения правилник на областната администрация


Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;


Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;


Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;


Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;


Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;


Спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;


Провежда информационната стратегия и политика, които при спазването на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;


Организира разработването на областната стратегия за развитие;

Внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане на областния съвет за развитие;


Организира отбранително - мобилизационната подготовка а населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;


Ръководи планирането и подготовката на административно - териториалната единица за отбрана;


Утвърждава областните транспортни схеми;

Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

Прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър - председател или министър;


Утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;


Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;


Командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и чужбина;


Утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;


Изпълнява и други правомощия, възложени със закон или акт на Министерския съвет.
Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Заповедите на областния управител могат да се обжалват пред Върховния административен съд.
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище