Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ФУНКЦИИ


1. Одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните или временните комисии към областния съвет за развитие по предложение на областния управител;
2. Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
3. Съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията;
4. Обсъжда и решава въпроси, имащи отношение към цялостното развитие на областта.

Поименен състав на Областен съвет за развитие

Протокол №32/31.05.2017

Протокол №33/30.11.2017

Протокол №34/11.06.2019

Протокол №35/09.12.2019

Протокол №36/11.06.2021

Протокол №37/02.04.2024Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище