Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ФУНКЦИИ


1. Обсъжда и приема областната стратегия за развитие и регионалната схема за пространствено развитие на областта;
2. Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. Одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните комисии към областния съвет за развитие;
6. Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество.
7. Съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.

Поименен състав на Областен съвет за развитие

Протокол №32/31.05.2017

Протокол №33/30.11.2017

Протокол №34/11.06.2019

Протокол №35/09.12.2019Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище