Дата / Час

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
ФУНКЦИИ

• Подпомага ОДБХ – Търговище при изпълнение на държавната политика по опазване здравето на животните и предпазване на хората от зоонози;
• Провежда периодично и извънредно заседания, при възникване на усложнена епизоотична обстановка в областта или в изпълнение на заповед на Министъра на земеделието и храните и/или изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните. За всяко проведено заседание се съставя протокол. В заседанията може да участват представители на други институции, имащи отношение към разглежданите проблеми;
• Обсъжда и набелязва мерки за противодействие и ограничаване разпространението на заразни болести по животните и разпорежда изпълнението им на компетентните органи, в т.ч. Епизоотичната комисия, кметове на общини и др. компетентни органи и лица;
• Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към спазване на ветеринарно-санитарния контрол върху отглеждане, развъдна дейсност и търговиея с животни, добива, преработката, съхранението, транспортирането и търговията със суровини и продукти от животински произход, фуражи и фуражни добавки;
• Упражнява координация и контрол на изпълнение на мерките, определени от МЗХ, БАБХ и Епизоотичната комисия, за всеки конкретен случай на регистрирано заболяване в страната и областта;
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище