Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ
ФУНКЦИИ

1. Ръководи разработването на планове за привеждане в готовност за работа във военно време, на военновременния план и бюджет и провежда мероприятия за тяхното изпълнение;
2. Ръководи изграждането, усъвършенстването и поддържането в постоянна готовност на военновременната система за управление;
3. Организира денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение,при стихийни бедствия и кризи;
4. Организира военната подготовка на ръководния състав на областта и провежда учебни сборове,тренировки и учения;
5. Участва в подготовката на териториалната отбрана на областта.

СЪСТАВ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

Председател Областен управител на Област Търговище
Секретар: Главен експерт ОМП в Областна администрация Търговище.
Членове:
1. Заместник областен управител на Област Търговище
2. Главен секретар на Област Търговище
3. Директор на ОД на МВР – Търговище
4. Директор на РД ПБЗН – Търговище
5. Началник на Военно окръжие – Търговище
6. Директор на ТДНС - Търговище
7. Ръководител на Областна пощенска станция – Търговище
8. Директор на Областно пътно управление – Търговище
9. Представител на РЗИ – Търговище
10. Управител ВиК – Търговище
11. Директор дирекция АПОФУС на Област ТърговищеПоследни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище