Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ
ФУНКЦИИ

1. Ръководи разработването на планове за привеждане в готовност за работа във военно време, на военновременния план и бюджет и провежда мероприятия за тяхното изпълнение;
2. Ръководи изграждането, усъвършенстването и поддържането в постоянна готовност на военновременната система за управление;
3. Организира денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение,при стихийни бедствия и кризи;
4. Организира военната подготовка на ръководния състав на областта и провежда учебни сборове,тренировки и учения;
5. Участва в подготовката на териториалната отбрана на областта.

СЪСТАВ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

Председател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Секретар: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ.
Членове:
1. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
2. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
3. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
4. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АКРРДС НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
5. ДИРЕКТОР НА ОД МВР – ТЪРГОВИЩЕ
6. ДИРЕКТОР НА РД ПБЗН – ТЪРГОВИЩЕ
7. ДИРЕКТОР НА ТДНС – ТЪРГОВИЩЕ
8. НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ТЪРГОВИЩЕ
9. ДИРЕКТОР ОПУ - ТЪРГОВИЩЕ
10. ДИРЕКТОР НА РЗИ - ТЪРГОВИЩЕ
11. ДИРЕКТОР НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” - ТЪРГОВИЩЕ
12. УПРАВИТЕЛЯ НА ВиК – ТЪРГОВИЩЕ
13. ДИРЕКТОР НА ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ
14. УПРАВИТЕЛ РОЦ ШУМЕН/ТЪРГОВИЩЕ
15. ДИРЕКТОР НА ОС на БЧК - ТЪРГОВИЩЕ
16. ДИРЕКТОРА НА ОДБХ – ТЪРГОВИЩЕ
17. БТК ЕАДПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище