Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

ОСНОВАНИЕ: чл.12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОССЕИВ
Областният съвет се състои от председател, секретар и членове.
Председател на Областния съвет е областният управител или упълномощен от него заместник областен управител.
Секретар на Областния съвет е експерт по етнически и интеграционни въпроси в Областна администрация Търговище.
Членове на Областния съвет са:
1. ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт в областта - регионалния инспекторат по образование; регионалната здравна инспекция; регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите; регионалната дирекция за национален строителен контрол; регионалната служба по заетостта; регионалната дирекция за социално подпомагане; териториалното статистическо бюро; областна дирекция "Полиция"; областна дирекция "Земеделие" и други, имащи отношение към дейността на областния съвет.
2. заместник-кметовете и експертите в общините, отговарящи по етническите и интеграционните въпроси;
3. представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, имащи уставни цели и най-малко двегодишна активна общественополезна дейност, съответстваща на целите, посочени в чл. 2, и които са приети за членове на областния съвет с решение на председателя на областния съвет.
Политически партии не могат да бъдат членове на Областния съвет.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище