Дата / Час


вторник 28 ноември 2017 - 13:56:07
изглед за печат
Днес, 28.11.2017г., в пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Началник отдел "Статистически изследвания - Търговище" - г-жа Юлияна Митева, изнесе данни за наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище, които към края на месец септември 2017 г. наброяват 28114 души. Най-много наети лица има в отрасъл „Преработваща промишленост“. Намаление на наети лица е регистрирано в осем икономически дейности, като намалението е най-значимо в отраслите „Култура, спорт и развлечения“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни дейности“.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, област Търговище заема 24-то място сред 28-те области в страната, следвана от областите Перник, Разград, Силистра и Видин. Най-голям е броят на наетите в областите София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.

В област Търговище средната брутна работна заплата за третото тримесечие на 2017 г. е 825 лв., а с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 1395 лв., най-ниско платени са в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

По размер на средна работна заплата за месец септември 2017 г., област Търговище заема единадесето място сред 28-те области на страната. Като с най-високо средно възнаграждение е област София - 1427 лв., а най-ниско е в област Видин – 675 лв.
Представители на „Мебел стил“ ООД, гр. Търговище и „ПИП ТРЕЙД“ ООД, с. Давидово презентираха пред членовете на съветите добри практики насочени към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в своите предприятия.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище