Дата / Час

Данни за контакт
Област Търговище
Община Търговище
Град Търговище ПК:7700
ул."Стефан Караджа"№2
Е-mail: oblast@tg.government.bg
Телефонен указателИ Н Ф О Р М А Ц И Я
 
ОТНОСНО ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


1. Точно наименование на администрацията:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

2. Структура:3. Седалище и адрес:
гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 2

4. Данни за кореспонденция: телефон, адрес на електронна поща и интернет страница:
- телефон/факс: 0601/66654;
- e-mail: oblast@tg.government.bg;
- интернет страница: www.tg.government.bg;
- Център за административно обслужване –телефон 0601/613 32 - в рамките на работното време на звеното информация за начина на предоставяне на административните услуги и движението на преписките.

5. БУЛСТАТ :
125043455, ДДС № BG 125043455

6. Банкови сметки при банка ПИБ АД – клон Търговище:
- транзитна сметка-BG26 FINV 9150 3117 0928 15;
- набирателна сметка- BG82 FINV 9150 3317 0928 09.

7. Работно време на администрацията:
Работното време на работещите в областната администрация е 8 часа дневно с границите от 9:00 до 17:30 ч. с почивка 30 минути, която се ползва между 12:00 ч. и 12:30 ч.

8. Работно време на Центъра за административно обслужване (ЦАО):
От 9:00 часа до 17:30 часа
В случай, че в Центъра за административно обслужване (ЦАО) има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19:30 часа.
В Центъра за административно обслужване (ЦАО) се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.

9. Административното обслужване в Областна администрация-Област Търговище е организирано на принципа „едно гише” .

10. Исканията за извършване на административни услуги се подават :
- лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, което е разположено на партера в сградата на Областна администрация – Област Търговище. До Центъра за административно обслужване /ЦАО/ е осигурен достъп за хора с увреждания, както и две безплатни паркоместа за паркиране на леки автомобили зад сградата на Областна администрация-Търговище, обозначени със съответния знак, които са разположени в близост до достъпния вход на сградата.
- по пощата на адрес: гр. Търговище, ул. Стефан Караджа” № 2;
- на е-mail: oblast@tg.government.bg подписани с КЕП;
- чрез системата за сигурно електронно връчване;
- система за електронни форми
11. Разплащания:
Възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта чрез терминални устройства ПОС и/или в брой.

12. Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби.
Предложенията и сигналите се подават лично в Звеното за административно обслужване, по пощата, чрез кутията за сигнали на входа на администрацията, чрез форма за жалби, сигнали, запитвания и предложения и чрез форма „Антикорупционна кутия” находящи се на интернет страницата на Областна администрация – Област Търговище.

13. Начинът на подаване, регистриране и разглеждане е уреден в АПК, Устройствения правилник на Областните администрации и във Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Областна администрация – Област Търговище.

Директна връзка
Изпрати съобщение до:
Вашето име:
Имейл адрес:
Заглавие:
Съобщение:
Въведи кодПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище