Дата / Час


петък 19 февруари 2016 - 12:26:10
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет за развитие, което бе ръководено от зам.областния управител Стефан Иванов. На заседанието, членове на съвета съгласуваха Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище за периода 2016-2020г. Г-н Иванов подчерта, че във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане, Областна администрация Търговище организира разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.

Целта на Стратегията е да създаде мрежа от социални услуги на територията на региона, чрез която да се преодолеят регионалните диспропорции в предоставянето на социална подкрепа. Предвижда се увеличаване капацитета на наличните и разкриване на нови Центрове за обществена подкрепа. Ще бъде разкрита междусекторна услуга Комплекс за здравно-социални услуги в общността в гр. Търговище, ще се разшири услугата приемна грижа. В Стратегията е заложено да бъдат създадени социално предприятие за лица, жертви на насилие и Кризисен център към Центъра за превенция, консултиране и възстановяване на жертви на насилие и техните извършители.

Предвидено е да бъде осигурена устойчивост на Дневните центрове за стари хора в Омуртаг и Търговище и разкриване на нови. Ще бъдат създадени два Малки дома – в с. Посабина и в с. Гърчиново, както и пет Центъра за настаняване от семеен тип за стари хора. Планирано е, през 2016 и 2017 г. да бъдат изградени три нови Защитени жилища за лица с увреждания. Ще бъде увеличен капацитетът на Защитеното жилище в кв. Бряг, ще се разкрият Наблюдавани жилища за възрастни с психични увреждания. В Стратегията е предвидено и да се повиши качеството на предоставяните услуги в Дом за стари хора, с. Гърчиново и да се изготви план за поетапно намаляване на капацитета и закриване на специализираната институция, след което потребителите на услугата ще бъдат настанени в преобразувания Малък дом. Планира се през 2016 г. в село Макариополско да стартира предоставяне на услуга с целева група лица с деменция.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще бъде достъпна на интернет страницата на Областна администрация – Търговище.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище