Дата / Час


събота 21 март 2015 - 10:45:48
изглед за печат
Областна администрация Търговище изготви Областен план за младежта за 2015 г. Той разписва изпълнението на Националната политика за младите хора в област Търговище на възраст от 15 до 29 години, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.
Приоритетите и специфичните цели за провеждане на регионална политика за младежта в област Търговище са следните:
- насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора;
- подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
- насърчаване на здравословния начин на живот;
- превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
- развитие на младежко доброволчество;
- повишаване на гражданската активност;
- развитие на младите хора в малките населени места и селски райони,
- повишаване ролята на младежите в превенция на престъпността.
Областният план за младежта се базира на потребностите на младите хора и има за цел да ги подпомага в тяхното развитие като активна част от обществото. В синхрон е с приоритетите на Европейската политика за младежта и е документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхната реализация и успешно осъществяване. При разработването му, Областна администрация Търговище осъществи тясно сътрудничество с институции и организации от секторите образование, заетост, социална политика, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, неправителствените организации и др.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище