Дата / Час

относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

четвъртък 26 март 2015 - 14:50:24
изглед за печат
На 26 март 2015 г., от 10.30 часа в Зала «Пресцентър» на Фестивален и конгресен център в гр. Варна се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 27 членове на Регионалния съвет за развитие и 13 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. Като членове на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, в работата на заседанието взеха участие г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев - Областен управител на област Варна, председател на РСР и на РКК в СИР за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. В рамките на настоящия мандат за заместник-председател бе избран г-н Иван Портних – кмет на Община Варна.
Във връзка с необходимостта от реформиране и адаптиране на законодателната рамка за регионално развитие след 2014 г. и в изпълнение целите на Стратегията „Европа 2020“, бяха представени насоките за регламентиране на промените в сега действащия Закон за регионално развитие и тяхното идентифициране по всяка глава от закона. Съгласно взетото решение, членовете на РСР СИР трябва да предоставят в двуседмичен срок конкретни предложения за промени в законодателството за регионалното развитие.

С цел постигане на по-добра координация и взаимодействие на РСР с Областните съвети за развитие в СИР, представители на четирите областни администрации представиха кратка информация, относно дейността на Съветите през 2014 г.

Информацията по следващите две точки от дневния ред бе в съответствие с нормативно регламентираната регионална координация на РСР при изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. - членове на РКК, представиха актуална информация за напредъка в подготовката, съгласуването и приемането на тези програми. Докладвана бе и подготвената от Секретариата на Съвета обобщена информация за цялата 2014 г., относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. на територията на СИР.

Общият брой договори - в процес на изпълнение и приключени през 2014 г., по програмите, съфинансирани от финансови инструменти на ЕС за периода 2007-2013 г. е 3791. Увеличението спрямо 2013 г. е над 4 пъти. Това се дължи на сключените по Програмата за развитие на селските райони над 2 800 договора със селскостопански производители. Договорените средства в размер на 1 961 381 861,82 лева нарастват спрямо 2013 г. с 57 %. Най-голям е делът на средствата по 7-те оперативни програми – 66 %, следвани от Програмите за развитие на селските райони и на сектор „Рибарство” – 32 %, и от Програмите за териториално и трансгранично сътрудничество – 2 %. Изплатените средства нарастват спрямо 2013 г. с 58 %. Делът на изплатените спрямо договорените средства е 48,7%, като увеличението на този дял в сравнение с 2013 г. е с 14,4 %. Най-голям дял на изплатените средства спрямо договорените има Оперативна програма „Регионално развитие” - 68,6 %, следвана от ОП „Околна среда” и „Конкурентоспособност”.

Председателят запозна присъстващите със своите аргументи за реализирането на територията на СИР на проекти с приоритетно значение за развитие на сухопътната инфраструктура и инфраструктурата на морския транспорт, по-голямата част от които са заложени в Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. Подкрепено бе доизграждането на АМ “Хемус” на територията на СИР и на АМ “Черно море”, изграждането на скоростните пътища Варна-Дуранкулак, Варна-Добрич-Кардам-Силистра, Русе-Варна и на магистрален първокласен път по трасето на път I-VII-Силистра-Шумен-Велики Преслав-Върбица-Върбишки проход-Ямбол-Елхово-Одрин, реконструкцията и рехабилитацията на републиканските пътища ІІ-27-Нови пазар-Добрич-Балчик и Русе-Разград-Търговище-Омуртаг-Котел-Петолъчка-АМ„Тракия”, свързващ Русе и р. Дунав с автомагистрала „Тракия”, рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна, утвърждаването на пристанище Варна като логистичен и дистрибуторен център за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА и изграждането на втори мост над канала „море-езеро” в гр. Варна, идейния проект за изграждане на плавателен канал Русе–Варна, свързващ река Дунав (Общоевропейски транспортен коридор VII) с Черно море, както и изграждането на международен Експоцентър в гр. Варна. Реализирането на проектите ще окаже значителен ефект върху икономическата активност не само в Североизточен район, но и в съседните Северен централен и Югоизточен райони. Гласувано бе решение за предприемане на съгласувани действия в търсенето на инженерно-технически и финансови възможности за реализиране на тези проекти в рамките на настоящия програмен период.

Кметът на община Търговище представи пред членовете на РСР аргументи за необходимостта от спешно финансиране на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за Регион Търговище”, поради запълване капацитета на съществуващата в момента клетка. Гласувана бе категорична подкрепа на искането му за осигуряване на финансови средства от държавния бюджет или от други публични средства, с цел стартиране изграждането на нова клетка за отпадъци към депото.

Във връзка с направено предложение на заседание на Съвета от 16 октомври миналата година, за разработване на Стратегия за развитие на туризма в Североизточен район, бе гласувано решение за внасяне на аргументирано предложение до министъра на финансите и до министъра на туризма, за предвиждане на целеви средства за нейното разработване в проектобюджета за 2016 г. Стратегията ще има за цел да обедини и координира усилията на общините в района, за постигане на устойчиво развитие на туризма и да стимулира създаването на комплексни туристически продукти и маршрути.

Взето беше и решение да се подкрепи предложението на Председателя на Регионалния съвет за развитие до Министерския съвет на Република България за учредяване/създаване на Изпълнителна агенция за интегрирано управление на крайбрежните зони. Целта е да се институционализира междусекторната координация за всяко едно ниво на управление, с оглед пълноценно прилагане на принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони по Черноморското крайбрежие.

В края на заседанието бе представена информация за изпълнението на 4-те мащабни инфраструктурни проекта в областните центрове на СИР, съфинансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Реализацията на тези проекти е насочена към повишаване качеството на живот, чрез естетизация и модернизация на градската среда и превръщането на областните градове в едно по-добро и предпочитано място за работа и отдих. Включването на това представяне в днешното заседание е продължение на инициативата, свързана с повишаване информиранността на членовете на Съвета, относно изпълнението на ключови за развитието на района секторни политики и проекти.

За участие в заседанието, с право на съвещателен глас бяха поканени по компетенция за част от темите в дневния ред, ректорът на Икономическия университет Варна, който е и ръководител на Катедра „Икономика и управление на строителството” към Стопанския факултет на Университета, ръководителите на Катедра „Архитектура и урбанистика” и Катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурния факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, представителят за Североизточен район на Сдружение «Форум Гражданско участие», регионалният координатор за Североизточен район към Екип „Общински капацитет” на Националното сдружение на общините, главните архитекти на община Варна и на община Търговище и други представители от общинските администрации в областните центрове.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище