Дата / Час


сряда 29 април 2015 - 12:12:13
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа /ОССВП/, председателствано от заместник областния управител Стефан Иванов.

На заседанието представителите на общините информираха членовете на Областния съвет за планираните социални услуги за 2016 г. Те представиха своите годишни планове за действие за 2015 г. и допълниха, че предстои планиране на социалните услуги за 2016 г., като първо ще се организира процеса по изготвянето на нова Областна стратегия за социалните услуги в област Търговище за 2016-2020 г. След нейното изготвяне, което е планирано да стане до края на 2015 г., общините ще планират услугите си за следващата година.

На заседанието беше приет и план за действие на Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ за 2015 г. Г-жа Гергана Георгиева - директор на РДСП Търговище запозна присъстващите с процеса на деинституционализация в област Търговище и с плана за работа на Звеното за 2015 г. Тя заяви, че през тази година членовете на ЗМО ще направят посещения на Дом за стари хора в с. Гърчиново и с. Медовина. Предстои и мониториране на услугата „Приемна грижа”, предоставяна по проект „И аз имам семейство” в общините Търговище и Попово, както и на общините необхванати от проекта. Предвижда се през месец ноември 2015 г. посещения на социални услуги, предоставяни в общността, както следва: „Дневен център за стари хора” в гр. Омуртаг, Дневни центрове в гр. Търговище, ЦСРИ гр. Попово, а така също и изготвянето на Мониторингов доклад за изпълнение на стратегията за 2015 г. и неговото представяне и приемане от членовете на ОССВП.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище