Дата / Час


петък 21 август 2015 - 13:39:45
изглед за печат
Областна администрация Търговище стартира организация по създаване на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище 2016-2020 г.

Проучването на потребностите на целевите групи и планирането на социалните услуги ще се извърши по общини с водещата роля на местните администрации. Стратегията ще бъде изработена с широкото участие на всички заинтересовани страни, вкл. и на потребителите на социални услуги, като ще се създадат екипи на областно ниво. Във всяка община е предвидено да се проведат информационни срещи с участието на експерти от общинските администрации в областта на социалните дейности, образованието и здравеопазването; местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; обществените съвети по социално подпомагане; Дирекция „Социално подпомагане“; местни НПО; доставчици на социални услуги, експерти и др. На срещите ще бъдат сформирани екипи, които ще работят за проучване на потребностите и планиране на услугите.

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Търговище ще създаде условия за по-добро управление и повече прозрачност при разработване, изпълнение и оценка на политиките за подкрепа и социално включване на уязвимите групи. Целта е да се планира реформата в социалните услуги на регионално и местно ниво с оглед на потребностите.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище