Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПОДКРЕПА
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПОДКРЕПА

ОСНОВАНИЕ:
Областният съвет за социално включване и подкрепа е регионален обществен орган, който се създава към Областния управител на област Търговище на основание Раздел Б, т.5.3.1. от Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОССВП

Областният съвет за социално включване и подкрепа са състои от председател, зам. председател, секретар и членове.
Председател на ОССВП е Областният управител на област Търговище или упълномощен от него заместник областен управител.
Зам. председател на ОССВП е представител на неправителствените организации, участващи в състава на Съвета.
Секретар на ОССВП е експерт от Областна администрация Търговище, определен със заповед на Областния управител.
Членове на ОССВП са представители на ръководствата на:
- общините от областта;
- общинските съвети за социално подпомагане;
- МКБППМН;
- НПО, работещи в областта на социалната политика, здравеопазването и образованието;
- граждански сдружения на и за хора с увреждания;
- териториалните звена на изпълнителната власт в системата на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването;
- бизнеса;
- медиите.

Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище