Дата / Час


петък 02 декември 2016 - 08:21:46
изглед за печат
Проблемите и предизвикателствата при управлението на отпадъците в област Търговище през 2016 г., както и перспективите за 2017 г. обсъдиха на свое редовно заседание членовете на Областния съвет за развитие. На заседанието, ръководено от областния управител Светлин Бонев присъстваха представители на петте общини, синдикални и неправителствени организации, директорът на РИОСВ – Шумен инж. Евелина Шишманова, Петя Несторова от секретариата на Регионалния съвет за развитие и др.

Инж. Ивелина Шишманова направи кратък обзор на управлението на отпадъците във всички общини от област Търговище. Тя посочи, че към настоящия момент управлението на отпадъци е най-уредено в община Търговище, която използва съвместно с община Попово Регионалното депо за депониране на битови отпадъци. Също така, в община Търговище има въведено предварително третиране на образувания смесен отпадък, както и има изградена площадка за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци. Строителните отпадъци се депонират отделно на кариерата в с.Пролаз, където се извършва рекултивация. На територията на община Попово няма площадка за компостиране на биоразградими отпадъци, въведено е разделно събиране на опаковките, а относно строителните отпадъци са получили разрешение от община Търговище за депониране на кариерата в с.Пролаз. Инж. Шишманова подчерта, че в момента се запълва клетка 1 в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово, като оставащия капацитет е около 30 000 тона.

Относно състоянието при управление на отпадъците в общините Омуртаг и Антоново, директорът на РИОСВ-Шумен поясни, че тези общини нямат изградени инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци, както и компостиращи инсталации, което е съществен проблем. В Регионалното депо в Омуртаг е изчерпан капацитетът на клетка 1, като от общината са подали уведомление до РИОСВ – Шумен за изграждане на клетки 2 и 3, за които обаче не е осигурено финансиране. За депото в община Опака, инж. Шишманова каза, че се изчаква да бъде завършено депото в гр.Бяла, обл.Русе, като дотогава ще се използва общинското депо в Опака. На Регионалното депо е предвидено изграждането на компостираща инсталация и клетка за строителни отпадъци. Закупени са контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Членовете на Областния съвет за развитие обсъдиха изграждането на нови клетки в Регионалните депа, както и възможността други депа на територията на страната да приемат отпадъците.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище