Дата / Час

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ


ОСНОВАНИЕ: Постоянната комисия по заетост е регионален обществен орган по заетостта, който се създава с решение на Областния съвет за развитие на област Търговище в съответствие с чл.9, ал.2 от ЗНЗ и чл. 6 ал.1 от Правилника за прилагане на ЗНЗ.

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ:
Председател на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище е областния управител, а упълномощен от него зам. областен управител е заместник председател на комисията.
За подпомагане дейността на комисията, областният управител със своя заповед определя секретар, който е експерт от областната администрация.
В състава на Постоянната комисия по заетост се включват представители на:
1. областната администрация и общините на територията на областта.
2. териториалните поделения на Агенцията по заетостта.
3. министерствата и други държавни институции.
4. областните структури на представителните организации на работодателите и представителните организации на работниците и служителите.
5. отрасловите и браншови организации.
6. юридически лица с нестопанска цел в областта, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и/или обучението на възрастни.
7. регионалните дирекции за социално подпомагане.
8. други териториални структури
В Постоянната комисия по заетост могат да участват със съвещателен глас директорът на дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе и/или упълномощени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта длъжностни лица.
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище